wtorek, 5 grudnia 2017

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1 wymaga dodatkowego zezwolenia.Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych zawiera następujące dane:
1)  firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę wnioskodawcy, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
2)  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer REGON;
3)  miejsce prowadzenia działalności, w tym dodatkowe komory przeładunkowe, jeżeli je posiada i są zlokalizowane poza miejscem prowadzenia działalności;
4)  określenie zakresu prowadzenia działalności hurtowej, w tym rodzajów produktów leczniczych albo produktów leczniczych weterynaryjnych mających stanowić przedmiot obrotu w przypadku ograniczenia asortymentu;
5)  datę...

Czytaj więcej ...

piątek, 10 marca 2017

Zakres zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „położną POZ” planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską, opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:
1)  promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2)  świadczeń pielęgnacyjnych;
3)  świadczeń diagnostycznych;
4)  świadczeń leczniczych;
5)  świadczeń rehabilitacyjnych.

Czytaj więcej ... 

niedziela, 5 marca 2017

Zakres zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „pielęgniarką POZ” planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską, opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:
1)  promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2)  świadczeń pielęgnacyjnych;
3)  świadczeń diagnostycznych;
4)  świadczeń leczniczych;
5)  świadczeń rehabilitacyjnych.

Czytaj dalej ...

piątek, 10 lutego 2017

Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta? Jak napisać upoważnienie?

Podstawową zasadą jest, że to pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 

Natomiast podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację
medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie
upoważnionej przez pacjenta
.
Po śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Czyli pacjent za życia musi upoważnić inną osobę do dostępu do dokumentacji medycznej po jego śmierci.  Pacjent może sporządzić takie upoważnienie składając oświadczenie  ....

wtorek, 14 czerwca 2016

Kiedy przedawnia się i ustaje odpowiedzialność zawodowa lekarzy?Ustawa o izbach lekarskich przyjmuje zasadę, iż nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu przez lekarza upłynęły 3 lata.  Jeżeli więc pacjent nie złoży w ciągu 3 lat od zdarzenia skargi do izby lekarskiej to utraci prawo wniesienia takiej skargi. Inaczej to ujmując skarga wniesiona po upływie tego terminu zostanie wprawdzie przyjęta, jednak rzecznik odpowiedzialności umorzy postępowanie przeciwko lekarzowi. 


Należy jednak pamiętać, ze bieg przedawnienia do wszczęcia postępowania przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Natomiast karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło ...

sobota, 5 marca 2016

Zmiana zakresu zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki a odpowiedzialność lekarza za przestępstwo z tytułu wykonania zabiegu bez zgody pacjenta (art. 192 § 1 KK).

Miarodajna, legalizująca działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego to taka zgoda, która stanowi wyraz jego własnej, świadomej (zarówno od strony zdolności psychofizycznej udzielającego zgody, jak i rozważenia niezbędnych jej przesłanek) oraz swobodnej i dobrowolnej (nieobciążonej wadą błędu, czy przymusu) decyzji.
Jak przyjmuje art. 35 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznie uzyskać zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 
Czytaj więcej w artykule 


niedziela, 13 grudnia 2015

Gdzie szukać w nocy i święta pomocy lekarza? – Czy tylko na „ostrym dyżurze” pacjentowi pomogą lekarze w nocy i święta?

Nadchodzące święta z uwagi na umiejscowienie w kalendarzu mogą powodować pojawienie się pytania gdzie szukać pomocy lekarza w nocy i święta.

Czy tylko na „ostrym dyżurze”?.

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco!!!

Brak jest podstaw prawnych do ograniczania pacjenta w możliwości skorzystania z opieki zdrowotnej tylko do „ostrego dyżuru”. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta brak jest podstawy prawnej do funkcjonowania tzw. „ostrych dyżurów”.

Pacjent może skorzystać z opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarza w porze nocnej od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Adres i telefon placówek, które świadczą pomoc w nocy i święta, uzyskać można w swojej przychodni oraz w danym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Dla wszystkich województw wykaz placówek świadczących opiekę lekarską i pielęgniarską może każdy znaleźć na stronie http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/