piątek, 23 października 2015

Dopuszczalne przypadki ujawnienia Tajemnicy Lekarskiej

Co do zasady zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Od tej zasady przewidziane są liczne odstępstwa.

Ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie w przypadku, gdy: 
  1. badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje; Przykładowo można wskazać: sądy, prokuratury, Policję, organy rentowe, pracodawców itp. Podmiot zlecający badania powinien zwrócić się do lekarza na piśmie, określającym zakres zlecenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz